THANH LIỆT SOLAR

Bảng dữ liệu

[Thiết lập công suất tiêu chuẩn

17,76 KWP

[Thiết lập công suất tối đa

10 KWP

[Dự kiến sản xuất hàng năm

18 MWH

[Sản xuất hàng ngày

#

[Ngày đưa vào vận hành

10/2/2020

[Sản xuất

#

Trụ sở