HOÀNG HUY SOLAR

Bảng dữ liệu

[Thiết lập công suất tiêu chuẩn

11 kWp

[Thiết lập công suất tối đa

9,1kWp

[Dự kiến sản xuất hàng năm

15,13 mWh

[Sản xuất hàng ngày

#

[Ngày đưa vào vận hành

17/11/2019

[Sản xuất

#

Trụ sở